top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

The Browtique

1. Algemeen
De algemene voorwaarden van The Browtique gelden voor iedere behandeling, transactie of aanbieding. Dezen gelden tussen The Browtique en cliënt tenzij anders schriftelijk is bepaald.

​​

2. Plichten van de salon
The Browtique biedt haar behandelingen met de best mogelijke kwaliteit tegen de eisen die naar wetens op dat moment gelden. Het is haar plicht de cliënt te wijzen op eventuele financiële plichten of wijzigingen in de afspraak. Bij verhindering van The Browtique moet zij dit zo spoedig mogelijk binnen 24 uur melden.

 ​

3. Plichten cliënt
De cliënt is verplicht bij hinder van de afspraak dit zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur te melden. Indien de cliënt deze verplichting niet is nagekomen, stelt The Browtique 100% van het bedrag in rekening.

Bij een ‘no show’ , niet afzeggen en/of niet op afspraak verschijnen, de locatie te verlaten waardoor de behandeling niet uitgevoerd kan worden, wordt er het gehele bedrag in rekening gebracht.

In de eerste 24 uur na de behandeling, mag u het behandelende gebied niet nat maken of vette producten aanbrengen. 

 

Wanneer The Browtique heeft aangegeven bepaalde (oog)producten niet te gebruiken rondom uw ogen en wenkbrauwen, en u heeft dit toch gebruikt, dan is The Browtique hier niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor.

 ​

4. Betaling

1. Aanbiedingen en advertenties gelden alleen in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

2. De gemelde behandel prijzen zijn inclusief 21% btw.

3. De opdrachtgever moet direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten via contant, betaalverzoek of per pin voldoen. 

4. De cursist moet het totale verschuldigde lesgeld volledig hebben voldaan, vóór de start van de cursus.

5. De cursist is aansprakelijk voor het niet nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer het factuuradres anders luidt dan het huisadres. 

6. In geval van niet tijdige of onvolledige betaling van het lesgeld kan The Browtique de cursist deelname aan de training ontzeggen. 

7. Bij blijvende niet - of onvolledige nakoming van de betalingsverplichting wordt de overeenkomst ontbonden met instandhouding van de (volledige) betalingsverplichting van de cursist. 

5. Annuleren, beëindigen & opschorten van de overeenkomst

1. Annuleren door de opdrachtgever voor behandelingen kan uitsluitend tot uiterlijk 24 uur voor de overeengekomen afspraak en moet schriftelijk worden gedaan. Indien annulering niet minimaal 24 uur voor de overeengekomen afspraak plaatsvindt, wordt 50% van de overeengekomen behandeling in rekening worden gebracht. Bij het niet komen opdagen op de afspraak, wordt 100% van de overeengekomen behandeling in rekening gebracht. 

2. Wanneer een cursist niet kan deelnemen aan de training kan er worden uitgesteld naar een volgende datum. Dit moet gebeuren door middel van een aangetekend schrijven aan The Browtique. Dit moet tevens bevestigd worden door The Browtique.

4. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de lessen waarvoor een cursist zich heeft ingeschreven worden administratieve kosten gerekend van 50% van het totale lesgeld. Bij annulering korter dan vier weken voor aanvang van de lessen, wordt 50% van het totale lesgeld in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur wordt 50% van het totale lesgeld in rekening worden gebracht. Met totale lesgeld wordt bedoeld de normale trainingsprijs die wordt gehanteerd voor een training zonder rekening te houden met eventuele tijdelijke kortingen of lokale acties die op een bepaald ogenblik zouden kunnen gelden. Kortingen op het lesgeld hebben geen gelijke vermindering van het totale lesgeld dat verschuldigd is bij annulering tot gevolg. Indien vóór aanvang van de training of activiteit geen aangetekende brief van annulering of uitstel is ontvangen is de cursist het volledige cursusgeld verschuldigd. 

5. Indien de opdrachtgever later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, maar maximaal 10 minuten te laat aanwezig is, wordt de verloren tijd ingekort op de behandelduur en blijft het overeengekomen bedrag van de behandeling volledig verschuldigd. Komt de opdrachtgever meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan, dan kan The Browtique de overeenkomst annuleren en 100% van de overeengekomen behandeling in rekening brengen. 

6. Indien de cursist later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, maar te laat aanwezig is, wordt de verloren tijd ingekort op de cursusduur en blijft het overeengekomen bedrag van de cursus volledig verschuldigd. Komt de cursist meer dan 60 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan, dan kan The Browtique de afspraak te annuleren. In dit geval zal 100% van het volledige cursusgeld in rekening worden gebracht. 

7. The Browtique moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk voorafgaande aan de afspraak aan de opdrachtgever dan wel de cursist melden. 

8. Partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 5.1 tot en met 5.8 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht op basis van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek: “Een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.”. Ziekte of afwezigheid, gemeld binnen 24 uur voor aanvang van de cursus of behandeling, kwalificeert niet als overmacht. COVID-19 en uitbraak van epidemieën valt onder overmacht. ​​

6. Tussentijds beëindigen van de training

1. Tussentijdse beëindiging van de training leidt niet tot restitutie van het lesgeld. 

2. Tussentijds beëindigen van de training leidt in alle gevallen tot ontbinding van de overeenkomst. Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het lesgeld. 

 

7. Auteursrecht cursusmateriaal/eigendomsrecht

1. De cursist verkrijgt het eigendom van het cursusmateriaal na volledige betaling ervan. 

2. Op het door ontwikkelde trainingen van The Browtique cursusmateriaal rust het auteursrecht. 

3. Niets uit dit cursusmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Browtique.

 

7. Diploma's en Certificaten

1. Na het afronden van de training ontvangt de cursist een Certificaat. Dit certificaat ontvangt de cursist na afloop van de trainingsdag. Indien de cursist de training niet met volledige inzet heeft gevolgd, kan The Browtique het uitreiken van een certificaat weigeren. 

2. Aan diploma’s en certificaten van The Browtique kunnen geen rechten worden ontleend. 

8. Persoonsgegevens & Privacy
De cliënt voorziet The Browtique vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de professional aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

 

The Browtique neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. The Browtique  behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. The Browtique zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

9. Garantie
The Browtique geeft de cliënt 4 dagen garantie op de behandeling en de producten.

 

Dit komt te vervallen indien:
• De cliënt andere producten gebruikt dan voorgeschreven door The Browtique
• De cliënt niet de adviezen heeft opgevolgd als voorgeschreven door The Browtique
• De cliënt niet advies voor medische hulp heeft opgevolgd

 

Wanneer de cliënt niet tevreden is over een product bij The Browtique gekochte producten, geldt geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van de The Browtique doch binnen een week (7 dagen). Indien producten niet geopend zijn, anders kunnen deze niet geruild worden.

 ​

10. Aansprakelijkheid
The Browtique is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de professional is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergische reacties, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. The Browtique is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. Een patch test kan online geboekt worden bij twijfel van allergie, deze kosten zijn €5,-. Blijkt er een allergische reactie optreden binnen 48 uur, dan zal de salon deze kosten op zich nemen als service. 

 ​

11. Beschadiging & Diefstal
The Browtique heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. The Browtique meldt diefstal altijd bij de politie.​

12. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van The Browtique. The Browtique moet de klager binnen vijf werkdagen antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal The Browtique de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen.

 ​

13. Recht
Op elke overeenkomst tussen The Browtique en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

The Browtique is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website of Facebook plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van The Browtique.

 

The Browtique kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.

 

The Browtique betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. The Browtique aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Anonieme reacties die alleen bedoeld zijn om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd.

 

De website van The Browtique bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze sites.

bottom of page